Tasdik Hizmetleri

   1. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi yıllık beyannameleri ve bunlara ekli diğer bildirimler
   2. Katma Değer Vergisi İadeleri ile ilgili tasdik raporları
   3. Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları
   4. Mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan raporlar
       a)  Vergi teşviki, vergi iadesi ve vergi muafiyetine ilişkin raporlar
       b)  Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporlar (sermayenin korunması vb.)
       c)  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri.